อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41

อาจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง A STUDY OF LEARNING MANAGEMENT BY USING LOCAL WISDOM MEDIA TO DEVELOP YOUNG CHILDREN IN CHILD DEVELOPMENT CENTRES IN …

อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41 Read More »