สำนักวิทยบริการจัดอบรมการใช้ WBSC. และ Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษาศูนย์นครนายก

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำทีมคณะวิทยากร จัดอบรมการใช้ WBSC. ให้อาจารย์ผู้สอน และจัดอบรม Smart Classroom ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก