มสด.นครนายก จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจสาขาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจสาขาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับฟังข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และเยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆ