มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 3, 2017

มสด.นครนายก ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม KM ของสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม KM ของสายสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ โดยมีคุณคนิตฐา ปิ่นทอง และนายศุภพล กิจศรีนภดล เป็นผู้ให้ความรู้ในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเดินทาง  21 ณ อาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

มสด.นครนายกประชุมความคืบหน้า วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ทีมวิจัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร พร้อมทีมงาน เข้ารายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา ณ อาคารสำนักงานใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×