มสด.นครนายก อบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูยุค Thailand 4.0 และการผลิตสื่อ e-book

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูยุค Thailand 4.0 และการผลิตสื่อ e-book เพื่อการสอนของครูยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์.ดร.เกษม แสงนนท์ มาเป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องขจร 652 ศูนย์นครนายก