มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: April 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี 2560 ”

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครนายก เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี 2560 ” โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬา การตอบปัญหาชิงรางวัล นิทรรศการการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 75 ปี

ศูนย์นครนายกจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งบุคลากรร่วมงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้สืบไป

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน KM.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในด้านการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานในการประชุม

ศูนย์นครนายกประชุมร่วมกับหน่วยงานตัวแทนต่างๆเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟสัญจร

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งตัวแทนหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันดังกล่าว  

สภาคณาจารย์ และพนักงานประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

  วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.สภาคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภา ฯ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาประชุมสภาสัญจรคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางศูนย์การศึกษานครนายกได้นำสภาคณจารย์ฯ เยี่ยมชมอาคารเรียนสังคมศาสตร์ อาคารเรียนประถมศึกษา …

สภาคณาจารย์ และพนักงานประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งนักศึกษาโครงการ รมป. ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว

วันที่ 22 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รมป.) ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดี งดงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา SDU QA

วันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง SDU QA โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ

  วันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสภากาแฟกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ เป็นประธาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เวลา 7.00-9.00 น. ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท นครนายก

โครงการ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน

  วันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน เปิด”โครงการ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน” ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยจับมือกับสื่อออนไลน์ในกลุ่ม JOB TV ASIA เพื่อเตรียมการเปิดตัว ทั้งโทรทัศน์ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ เวปไซด์ และแอพพริเคชั่นที่เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน ที่สนับสนุนการศึกษาในยุคเทคโนโลยี 4.0 …

โครงการ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน Read More »

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน

โดยคุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เครดิตภาพประกอบจาก travel.kapook.com ข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์…ต้องรู้ก่อนโดนปรับ เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน คราวนี้มาดูกฎหมายวันสงกรานต์ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ระบุว่า “ข้าราชการทหาร ” ตั้งแต่ยศร้อยตรี, …

กฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนเมษายน Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×