มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: May 2017

มสด.นครนายก ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำศูนย์นครนายก เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 ณ.ห้องประชุม 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ Pre-teacher program ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไทย ปัญหาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาไทย นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ในเรื่องการสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด และการพัฒนาบุคลิกภาพ เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์ฯนครนายก โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภับ และอาจารย์พันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน

มสด.นครนายก นำเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าพบนายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครนายก

มสด.จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้กับ ตัวแทน อบต.นครนายก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน เพื่อใช้ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องขจร 652 ศูนย์ฯนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในหัวข้อ 1.การทวนสอบ 2.สรุปโครงการเปิดหลักสูตร 2560 3.ตารางสอนปี 2560 4.การจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และการตรวจสกอ/นอกที่ตั้ง 5.จัดเตรียมเอกสารของโรงเรียน MOU + ครูพี่เลี้ยง ที่นักศึกษาออกฝึกสอน 6.การเตรียมการออกนิเทศก์นักศึกษา 7.สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาครั้งที่ 1 ของนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เวลา 9.00 – …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Pre-teacher program

  วันที่ 19 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Pre-teacher program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในอาชีพครู โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้องขจร 652 ศูนย์นครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการปฐมนิเทศก์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการปฐมนิเทศก์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ เทอม 1/2560 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งรุ่นพี่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร 652 ศูนย์นครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก, สำนักงานคุมประพฤติ ,สำนักงานบังคับคดี , สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18 Read More »

บรรยายกาศการสอบปลายภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

บรรยายกาศการสอบปลายภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×