มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: June 2017

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program วันที่ 30 มิถุุนายน 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 537 ศูนย์ฯนครนายก

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กร

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. นำโดยนายศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับทีมเครือข่ายป้องกับอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ โดยการส่งเสริมให้มีมาตราการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมในเรื่อง การเตรียมสัมมนาครั้งที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 ในหัวข้อ เรื่อง “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียนโดยใช้เพลง สำหรับเด็กปฐมวัย” และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีคณะอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตร 544

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ 2560

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรต์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และอาจารย์ธัญญา เกษตรภิบาล ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ และอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว จังหวัดนครนายก และโรงเรียน เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาที่นักศึกษาได้พบ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา”

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 5 อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล …

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองนครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×