มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 1, 2017

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมประชุม“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”

อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมอบรม EndNote X8

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EndNote X8 เพื่อการจัดการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โโยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา และทีมวิทยากรจากบริษัท Book Promotion & Service จำกัด …

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมอบรม EndNote X8 Read More »

บุคลากรศูนย์นครนายกเข้าร่วม รอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)

นายศุภพล กิจศรีนภดล บุคาลกรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 …

บุคลากรศูนย์นครนายกเข้าร่วม รอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×