บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่อง วิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ- ปัจจุบัน โดย อาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก