อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีและโรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ เพื่อให้คำแนะนำหลักของการทำงาน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา