มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 8, 2017

มสด.นครนายก เข้าร่วมประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 434) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักกิจการพิเศษ จัดอบรมการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์นครนายก โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กับผู้ประกอบอาหารของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีความชำนาญ มีเทคนิค วิธีการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างสรรค์เมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการอบรมในครั้้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินี หัวดง จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 มิถุนายน …

สำนักกิจการพิเศษ จัดอบรมการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×