มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 13, 2017

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการประชุม การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเปิดงาน พร้อมทั้งนางอรทัย โกกิลกนิษฐและนางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล ร่วมเป็นวิทยากรให้ครั้งนี้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุคลากรศูนย์นครนายก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัย ในสาขาการศึกษาปฐมวัย”

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเปิดงาน พร้อมทั้ง ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล วิทยาลัยการฝึดหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เวลา 8.30-16.30 น. ณ …

บุคลากรศูนย์นครนายก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัย ในสาขาการศึกษาปฐมวัย” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×