มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 23, 2017

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ และอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว จังหวัดนครนายก และโรงเรียน เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาที่นักศึกษาได้พบ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา”

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 5 อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล …

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองนครนายก Read More »

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดปราจีนบุรี

คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร ออกบริการวิชาการให้โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดทำสื่อและมอบสื่อให้แก่โรงเรียน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×