มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 26, 2017

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ 2560

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก จัดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรต์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และอาจารย์ธัญญา เกษตรภิบาล ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×