มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 27, 2017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กร

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. นำโดยนายศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับทีมเครือข่ายป้องกับอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ โดยการส่งเสริมให้มีมาตราการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมในเรื่อง การเตรียมสัมมนาครั้งที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 ในหัวข้อ เรื่อง “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียนโดยใช้เพลง สำหรับเด็กปฐมวัย” และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีคณะอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตร 544

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×