มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: July 2017

โครงการการนำเสนองานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการนำเสนองานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โดยช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง วิจัย และช่วงบ่ายนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก พรีเซ็นต์งานวิจัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ห้อง 651 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มสด.นครนายกเข้าร่วมสัมมนา “Active GE Lecturers for Active Learning”

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active GE Lecturers for Active Learning” และได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด บรรยายเรื่อง General Education เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning อ.สันติ จิตระจินดา บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning …

มสด.นครนายกเข้าร่วมสัมมนา “Active GE Lecturers for Active Learning” Read More »

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคุณธัญญา เกษตรภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องขจร ห้อง 652 อาคารประถมศึกษา …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อนำผลปฏิบัติงานในปี 2560 เข้าบรรจุในผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก และรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นครนายก โดยมีดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ …

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2) Read More »

เทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อใช้ประชุมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมเฟื่องขจร ชั้น 5 ห้อง 651 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดสนทนากลุ่ม(Focus group)ในการทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงค์นาม เป็นที่ปรึกษางานวิจัย และดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นผู้ดำเนินการ ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้เชิญผู้มีประสบการณ์และมีภารกิจโดยตรงกับประเด็นการวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมสนทนาเพื่อตรวจสอบและเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบที่เสนอโดยผู้วิจัย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.ในช่วงเช้าเป็นการเรียน เรื่อง มารยาทการรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆ มารยาทการปฏิบัติตนในงานเลี้ยง มารยาทสังคมโดยรวม โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายเป็นการเรียน เรื่อง ความสำคัญของครู บทบาทความรับผิดชอบของครู  โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ณ ห้อง 533 ศูนย์ฯนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนรัญชรา ภัทรปทุมทอง เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและผู้วางแผนการสอนที่สถานรับเลี้ยงเด็ก คิดสมาย บาย เวลาโฮมสคูล และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลยา โฉมทนงค์ และอาจารย์วรางคณา วิงวร ครูประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศชาวระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประสานการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ณ ห้องเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×