โครงการการนำเสนองานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการนำเสนองานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โดยช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง วิจัย และช่วงบ่ายนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก พรีเซ็นต์งานวิจัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ห้อง 651 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก