มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: August 2017

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพระ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก และจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งตามตัวชี้วัด ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ศูนย์นครนายกฯอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการการนำความรู้สู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้เกียรติมาเปิดการอบรม พร้อมทั้ง อ.อัญชิฐา ปิยะจิตติ อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการใช้สื่อเพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 …

ศูนย์นครนายกฯอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 Read More »

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระยอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าอบรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรีย์ เกตุคง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวความเป็นมาโครงการ คุณสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนชาติ จันทโรบล …

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับ Prof. Dr. Mr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ Prof. Dr. Mr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ในการมาเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้แนะนำศูนย์นครนายกพร้อมพาชมบรรยากาศภายใน

การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 3

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 3 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา1 เรื่อง “การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยนักศึกษานำเสนอโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน และมีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก โดยอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ ณ ห้องขจร 652 อาคาร 6 ศูนย์ฯนครนายก

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค แผนปฏิบัติราชการการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ณ.ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง …

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย และ ชมรมบริดจ์ จังหวัดนครนายก  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฯ  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคุณธัญญา เกษตรภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องเฟื่องฟ้า ห้อง …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3)

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังการบรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า” และ “ภาวะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม” โดยพระประภัทสร ปสนนจิตโต พระวิทยากร และในช่วง 19.00 น. กิจกรรม “ระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม” …

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3) Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×