ศูนย์นครนายกฯอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการการนำความรู้สู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้เกียรติมาเปิดการอบรม พร้อมทั้ง อ.อัญชิฐา ปิยะจิตติ อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการใช้สื่อเพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 …

ศูนย์นครนายกฯอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 Read More »