มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: September 1, 2017

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

วันที่ 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก   ” …

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก Read More »

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมตำบลท่าตูม และห้องประชุมตำบลหนองกี่

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธี และมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายถูกต้องตามอัตลักษณ์ของครูปฐมวัย เพื่อการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในเวลา 7.30-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×