ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ประธาน) อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (กรรมการ) อาจารย์ภัทรานิษฐ์  ศุภกิจโกศล คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการ) และคุณครรชิต อนุกูล …

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »