ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก แนะแนวทางการศึกษาต่อ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

วันที่ 17-18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต