ศูนย์ฯนครนายก ออกแนวแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 2561 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป