ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จ.สระแก้ว

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาต่อ “โลกกว้างทางการศึกษาและเส้นทางสู่อนาคตเมื่อจบ ม.6” 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ กำหนดการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป