มติคณะกรรมการคุรุสภา รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙