แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 23rd, 2018

 
 • ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2 (23)/2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 19 “นครนายกเกมส์” รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนบริหารความเสี่ยง 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ […]

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพวนบ้านใหม่

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนายจักรพันธ์ อบอวล เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม(Languages and Cultures) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพวนบ้านใหม่ โดยได้ศึกษาประวัติความเป็นมา และกระบวนการในการทำผ้าทอ หลังจากนั้นได้เดินทางไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เยี่ยมชมและศึกษายาแผนโบราณและเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น.  

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×