แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 26th, 2018

 
 • อธิการบดีประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์ฯนครนายก

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากร เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ […]

   
 •  
 • ศูนย์ฯนครนายก จัดโครงการ Life Skills

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ Life Skills โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร ด้านการคิด โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการลงปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ นำโดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำวิชาทักษะชีวิต ในวันที่ 23 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 7.30-12.00 […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×