มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: April 23, 2018

นักศึกษาโครงการ รมป. จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยภายในงานมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ตลอดจนเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 11.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

นักศึกษาโครงการ รมป.2 เข้าร่วม “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต”

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์นครนายก และศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นสวนดุสิต พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้การเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นสวนดุสิต ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×