แนะนำมหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for April 27th, 2018

 
  • ศูนยฯนครนายก ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561

    ศูนยฯนครนายก ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561

    วันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ แนวการพัฒนามหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แผนการบริหารโครงการศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย การดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว การเตรียมความพร้อมการประชุมสภาสัญจร เป็นต้น โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง […]

     
  •  
 
 
 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×