มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: May 2018

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (25)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย, (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564), (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561, การพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, การเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี …

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (25)/2561 Read More »

ศูนย์ฯนครนายกนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program ซึ่งเป็นหลักสูตรในการเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก      

ศูนย์ฯนครนายกต้อนรับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการศึกษาดูงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะอาจารย์และบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม  ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในเวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ตารางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษารหัส 61 ศูนย์นครนายก

  ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภาคตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เป็นต้น …

ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 Read More »

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้ง นายศุภพล กิจศรีนพดล เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) และนักศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0 Read More »

ศูนย์ฯนครนายก ปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ รวมถึงเจตคติที่สอดคล้องกับสมรรถนะครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้จากสถานการณ์และสถานที่จริง เน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อครูและผู้เรียน และเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เวลา 9.00- 15.00 น. ณ ห้อง 533 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง …

ศูนย์ฯนครนายก ปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) Read More »

ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา นำโดย ดร.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม และอาจารย์ปรตา หวังดุล อาจารย์ประจำหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึ งความสำคัญและเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×