แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for May 25th, 2018

 
 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (25)/2561

  ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย, (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564), (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561, การพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, การเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี […]

   
 •  
 • ศูนย์ฯนครนายกนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program ซึ่งเป็นหลักสูตรในการเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก      

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×