มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: June 2018

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยพร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความอายต่อการทุจริต และมีพฤติกรรมไม่ทนต่อการทุจริตแก่ทุกกลุ่มในสังคม และยกระดับการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกช่วงวัยและในทุกกลุ่มทางสังคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ …

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561” Read More »

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)” โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 …

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)” Read More »

ศูนย์ฯนครนายก รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุภา วงษ์วิเศษกุล เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วม เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทมี่ตั้ง …

ศูนย์ฯนครนายก รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน Read More »

กิจกรรมชีวิตเด็กหอ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการใช้ชีวิตเด็กหอขึ้น โดยมีการชี้แจงกิจกรรมชีวิตเด็กหอ กิจกรรมตลาดสด นครนายก กิจกรรม cooking ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ประหยัด อดทน เห็นความสำคัญและคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) โดยมีการแนะนำวิธีการใช้งานและขั้นตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธี ในเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนบูรณาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ(แผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ พัฒนาผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในจังหวัดนครนายก

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00- 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมนำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในจังหวัดนครนายก โดยได้เดินทางไปยัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครนายก ศาลเจ้าพ่อขุนด่านนครนายก ศาลาวงกลมหรือศาลาลม วัดพระพุทธฉาย(วัดเขาชะโงก) อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ใหม่ ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและทราบถึงความสำคัญของสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนบูรณาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ(แผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×