ตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ นิมิตรพรธ์ กรรมการ ดร.สุมน ไวยบุญญา กรรมการ และดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้สังเกตการณ์การตรวจติดตาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ …

ตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน Read More »