ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยพร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความอายต่อการทุจริต และมีพฤติกรรมไม่ทนต่อการทุจริตแก่ทุกกลุ่มในสังคม และยกระดับการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกช่วงวัยและในทุกกลุ่มทางสังคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ …

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังวิธีคิดแยะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561” Read More »