มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 5, 2018

ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สนใจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี ๒๕๖๑ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนประถมมัธยม บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการอาหารโดยเฉพาะในสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารงานจัดเลี้ยง หอพัก และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจ ในการเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-5,9-10,15-16 สิงหาคม 2561 พร้อมแนบรายนามและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร โดยโปรดพิจารณาจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอบรม …

ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สนใจ Read More »

ประชุมผ่านระบบ Conference ในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 523 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ศูนย์ฯนครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เครื่องแสง เสียงและจอ พร้อมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×