มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 9, 2018

ศูนย์ฯนครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครั้งที่ 3

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย โดยเน้นที่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการสำหรับเด็ก การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง …

ศูนย์ฯนครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครั้งที่ 3 Read More »

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อ.ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง โดยศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส เกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ในเวลา 7.30-15.30 น. ณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร …

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ต้านทุจริต จิตพอเพียง Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×