ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมร่วมกับจังหวัดในหัวข้อ ภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การมอบหมายภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้งตัวแทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนงานจังหวัดนครนายก เวลา 14.00-16.00 น. …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมร่วมกับจังหวัดในหัวข้อ ภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก Read More »