University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for October 17th, 2018

 
  • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับนักเรียนและเป็นการฝึกให้นักเรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป เวลา 8.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   […]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×