มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: March 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงาน“เทศกาลผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยเวียง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมงาน“เทศกาลผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยเวียง” โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทำอาหารพื้นถิ่น ทำข้าวจี่ กิจกรรมทำของที่ระลึก พวงกุญแจ ที่คาดผม กิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้าของชาวไทยเวียง วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ สวนภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก    

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กบริบาล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กบริบาล ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ การแยกประเภทของสี เป็นต้น วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา จ.นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา หลักสูตรปฐมวัย 60 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 547 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” (วันที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” (วันที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กตีเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเขียนในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการเขียนเพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” (วันที่ 2) Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โครงการอาหารกลางวัน 1 (ศูนย์อาหาร หอพัก และโฮมเบเกอรี่) ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานร่วมกัน …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเขียนในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการเขียนเพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและคณะ ในการร่วมปรึกษาหารือแผนและนโยบายในการดำเนินงานของสระว่ายน้ำเพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบการทำงานของสระว่ายน้ำ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย(สระว่ายน้ำ)  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชชา โสวรรณตระกลู เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Fine Art(Film) Canterbury University Christchurch New Zealand ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก ได้ใช้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านคลิปวีดีโอ รณรงค์ให้คนในสังคมรู้เท่าทันสื่อ และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ วันที่ 15 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Read More »

กิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” (วันที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” (วันที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เปิดงานดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการศึกษาปฐมวัย ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ เกิดความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน และยังทำให้เกิดความอดทน อดกลั้น เข้าใจสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สวนภูกระหรี่ยงและเขื่อนขุนด่านปราการชล …

กิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” (วันที่ 2) Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×