มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดนครนายก เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม” ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 Read More »