มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรในการวางแผนการดำเนินงาน Open house

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรในการวางแผนการดำเนินงาน Open house “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ร้านกาแฟ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก