กิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เปิดงานดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการศึกษาปฐมวัย ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ เกิดความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน และยังทำให้เกิดความอดทน อดกลั้น เข้าใจสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

กิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” Read More »