ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก