มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: April 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการ Happy Kids With Recreation

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ภาควิชาสันทนาการ จัดโครงการ Happy Kids With Recreation เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัย ผ่านกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Fun for kids) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงนิทาน และกิจกรรมการแสดงชุด Frozen the musical เป็นต้น ในวันที่ 25 …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการ Happy Kids With Recreation Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกจัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกายนักศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกายนักศึกษาปฐมวัย”ขึ้น ภายในงานมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของสีฟ้า สีแดง และชมพู การแข่งขันกระโดดไกล การแข่งขันซิทอัพ การวิ่งกระสอบ ชักเย่อ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายให้นักศึกษาได้มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในการแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการเทศนา 2 กณฑ์ ดังนี้ กันฑ์ทศชาติ – ทศบารมี กัณฑ์คาถาพัน 1000 พระคาถา วันที่ 2 เมษายน 2562 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Read More »

นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม”

นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม” ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยเข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ …

นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม” Read More »

บรรยากาศนักศึกษาเข้ามาใช้บริการห้องวิทยบริการในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล

บรรยากาศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ามาใช้บริการห้องวิทยบริการในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×