มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกจัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก