มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก