มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: May 22, 2019

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการฯต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญไทย เจริญผล ประธานกรรมการ พร้อมทีมงาน ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนายจักรพันธ์ อบอวล ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างหน่วยจัดการกับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในภาคส่วนต่างๆ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก  

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ มีเรียนในรายวิชา 2 ระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาครูไทยในดวงใจ สอนโดยอาจารย์พันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาครูดีมีคุณธรรม สอนโดยอาจารย์เอมิกา รัตนมาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนประสบการณ์เสริมโยคะ เพื่อส่งเสริมการมีสติ เน้นการมีสติต่อการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้สอดคล้องกับการหายใจเข้าออก เกิดความสมดุลของร่างกายเพื่อให้เกิดสมาธิ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 …

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 – 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 – 2567 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซสส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×