มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: June 2019

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2562 “โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” กำหนดการ ข้อมูลหอพัก Gallery สู่ครอบครัว “สวนดุสิต” Video/Gallery https://youtu.be/3DRdeM3v_vI?t=96 Facebook Twitter Google-plus

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2020) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประชุมผ่านออนไลน์โปรแกรม Skype for Business ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คงต่อไปในอนาคต วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อชี้แจงกำหนดการ การศึกษาสำรวจข้อมูลสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการทดลองสอน ตลอดจนการวางตัวขณะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมขจร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562โดยมีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×