นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง Hansel and Gretel ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง Hansel and Gretel ให้กับน้องๆระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมชมงานแสดง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาความรู้และทักษะจากการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตลอด 1 เดือน ในกิจกรรมของโครงการก้าวแรกสู่ มสด มาปรับใช้ในการแสดง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำโปรเจ็ค ตั้งแต่การเขียนบทละคร การทำฉากและอุปกรณ์ประกอบ …

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง Hansel and Gretel ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ Read More »